Algemene Voorwaarden

ARTIKEL1
ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN DW FLOORING T.H.O.D.N. Krausen Nederland

DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder "leverancier" verstaan: DW Flooring, Eperweg 37, 8181 EV Heerde
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland te Harderwijk onder nummer 54870585.
1.2 Onder afnemer wordt in deze verstaan natuurlijke en/ of rechtspersoon met wie leverancier een overeenkomst heeft
gesloten of die aan leverancier een opdracht geeft.
ARTIKEL2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, diensten, leveringen
en overeenkomsten van leverancier.
2.2 Algemene voorwaarden van afnemers binden leverancier slechts voor zover leverancier deze voorwaarden uitdrukkelijk en
schriftelijk heeft aanvaard.
ARTIKEL3 AANBIEDINGEN
3.1 Alle door leverancier gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn.
3.2 Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor leverancier pas dan bindend indien, en voorzover zij door haar schriftelijk
zijn bevestigd.
3.3 Druk en zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
ARTIKEL4 TOTSTANDKOMING
4.1 Een overeenkomst tussen leverancier komt uitsluitend tot stand door schriftelijke bevestiging van leverancier, dan wel door
de feitelijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier.
4.2 De inhoud van een schriftelijke overeenkomst geldt als volledig en juist, tenzij afnemer binnen een termijn van 3 dagen
schriftelijk protesteert tegen de bevestiging.
ARTIKEL5 PRIJZEN
5.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn alle door leverancier genoemde prijzen netto exclusief BTW.
5.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overgekomen, zijn de kosten voor vervoer van de te leveren producten voor
rekening van afnemer.
5.3 Geen enkele door leverancier opgegeven prijs is bindend. Na totstandkoming van de overeenkomst is leverancier gerechtigd
aan afnemer door te berekenen: prijsstijgingen, waaronder die van materialen en onderdelen; kostenstijgingen waaronder
mede begrepen transport- en loonkostenstijgingen en prijsstijgingen ten gevolge van de invoering- of verhoging van belastingen
en/ of andere heffingen van overheidswege of andere bevoegde instanties die optreden na het totstandkomen van de
overeenkomst ongeacht of deze voorzienbaar waren.
5.4 Kosten voor wijzigingen in de overeenkomst, betrekking hebbende op de uitvoering en/ of aantallen, worden door
leverancier aan afnemer in rekening gebracht.
5.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
ARTIKEL6 BETALING
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling altijd netto kontant bij levering te worden gedaan.
6.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de koopprijs dan wel zekerheid voor de betaling van de koopprijs
te vorderen.
6.3 Indien afnemer niet aan zijn verplichting tot vooruitbetaling en/ of zekerheidstelling voldoet, is leverancier gerechtigd zonder
voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van haar verplichtingen voortkomende uit de gesloten overeenkomst op te
schorten.
6.4 Bij overschrijding van enige betalingstermijn, is afnemer in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist.
Afnemer is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand, of per gedeelte daarvan, over het verschuldigde
bedrag. Deze rente is ook verschuldigd in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.
6.5 Alle kosten welke betrekking hebben op de invordering van het door afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor
rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum
van 100 euro, en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
6.6 Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de
opeisbare facturen welke het langst openstaan, ook indien afnemer meldt dat betaling betrekking zou hebben op latere
facturen.
6.7 Leverancier is bevoegd de vorderingen te verpanden c.q. cederen aan een factormaatschappijen/of bancaire instelling
en/ of derden.
6.8 Levering op rekening, in afwijking van het in artikel 6 lid 1 bepaalde, vind uitsluitend plaats voor zover de door leverancier
ingeschakelde kredietverzekeraar een positieve limietbeslissing heeft vastgesteld op afnemer, en zodoende leveringen toestaat
onder dekking van de kredietverzekeringspolis. Indien er een wijziging komt in de limietbeslissing die door de
kredietverzekeraar is afgegeven, dan wel wanneer het openstaande debiteurensaldo de hoogte van de vastgestelde
limietbeslissing overstijgt, zulks met gevolg dat er geen dekking meer wordt geboden voor de nog te leveren goederen,
is leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een dergelijke ontbinding geeft de wederpartij
geen recht op vergoeding van schade, hoe ook genaamd.
ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Alle aan afnemer geleverde goederen blijven eigendom van leverancier totdat afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen
jegens leverancier heeft voldaan.
7.2 Zolang het eigendom niet op afnemer is overgegaan, heeft afnemer niet het recht de goederen op enigerlei wijze te
vervreemden of te bezwaren, behalve indien het de normale uitoefening van het bedrijf van afnemer betreft.
7.3 De afnemer is verplicht de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust identificeerbaar en afgezonderd te houden.
7.4 Indien afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier niet nakomt, heeft deze het recht de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Dit geldt eveneens wanneer leverancier goede grond heeft te
vrezen dat afnemer in zijn verplichtingen zal tekortschieten. Aan leverancier en haar werknemers komt het onherroepelijke
recht toe het terrein van afnemer te betreden en zich het feitelijk bezit van de geleverde goederen te verschaffen.
7.5 Terugname van goederen, in geval van het in lid 4 bepaalde, geschiedt tegen de door leverancier vastgestelde prijs.
Deze vaststelling geschiedt op basis van de bij terugname geldende marktwaarde, verminderd met de door leverancier
gemaakte kosten.
ARTIKELS LEVERING EN RISICO
8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats "af fabriek"
8.2 Goederen welke zijn geleverd, zijn voor risico van afnemer.
8.3 Als transport aan leverancier wordt overgelaten, geschiedt transport op de naar het oordeel van leverancier beste wijze.
8.4 Retourzendingen aan leverancier zijn niet toegestaan, tenzij leverancier daarvoor toestemming verleent.
Kosten van retourzendingen zijn voor rekening van afnemer.
8.5 Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.6 Leverancier is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
eventuele overschrijding van deze levertijd. Overschrijding verplicht leverancier niet tot betalen van enige vergoeding en geeft
afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
8.7 Leverancier heeft het recht op een overlevering van maximaal 5% van de bestelde hoeveelheid. Deze overlevering wordt in
rekening gebracht bij afnemer.
8.8 Leverancier heeft het recht van afnemer te verlangen de goederen op de overeengekomen levertijd af te nemen.
Indien afnemer in gebreke blijft de goederen ter overeengekomen tijd af te nemen, is leverancier gerechtigd de goederen te
factureren en betaling hiervoor te verlangen. Leverancier is bovendien gerechtigd de kosten voor opslag, en eventuele verdere
kosten ten gevolge van het te late afnemen door afnemer, door te berekenen. Eventuele tijdelijke opslag geschiedt voor risico
van afnemer.
8.9 Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd is leverancier
bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
ARTIKEL9 RECLAME
9.1 Reclameringen inzake gebreken en/ of tekortkomingen aan geleverde goederen dienen schriftelijk binnen 2 dagen na
levering te worden gedaan.
9.2 Aanmerkingen ten aanzien van geleverde aantallen colli en de staat daarvan dienen terstond op verzendbewijzen te worden
vermeld.
9.3 Geringe afwijkingen in formaat, dikte, kleur, gewicht en kwaliteit, maar ook in het geval van een zichtbaar zaagpatroon In
verband met de machinale verwerking, geven geen reden tot afkeuring van de order en evenmin tot reclameringen.
9.4 Bij de beoordeling van een levering moet voor de vraag of gereclameerd kan worden, worden uitgegaan van de gemiddelde
kwaliteit van de levering. Afnemer kan de levering niet afkeuren of reclameren indien een gedeelte kleiner dan 5% van de
totale levering van het verwachte kwaliteitsniveau afwijkt.
9.5 Bij niet tijdige, schriftelijke meldingen verliest afnemer elk recht op reclame.
9.6 In geval van reclame is leverancier slechts gehouden tot aanvulling, herstel of vervanging van de niet of niet deugdelijk
geleverde goederen.
9.7 Gebruik of verbruik van de geleverde goederen geschiedt volledig voor risico van afnemer. Afnemer is volledig aansprakelijk
voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties.
9.8 Het recht van reclame geldt niet voor geleverde goederen welke geheel danwel gedeeltelijk in gebruik zijn genomen,
bewerkt of verwerkt zijn, danwel wanneer zaken alsnog aan derden zijn doorgeleverd.
9.9 Het recht van reclame geeft geen recht op weigering van het gedeelte van de levering dat geen manco's vertoont.
9.10 Gereclameerde goederen worden slechts teruggenomen indien deze in goede staat verkeren en verpakt zijn in de originele
verpakking.
9.11 Het recht van reclame geeft afnemer geen recht tot opschorten van de betalingsverplichting.
ARTIKEL10 GARANTIE
10.1 Op alle geleverd zaken verleent leverancier een garantie op fabricage- en materiaalfouten zoals omschreven in de bij de
zaken geleverde garantiecertificaten, dan wel zoals schriftelijk is vermeld in de koopovereenkomst.
10.2 De garantie houdt in dat leverancier naar haar keuze voor haar rekening de zaken zal herstellen, hetzij de zaken zal
vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van leverancier.
10.3 De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: de niet inachtneming van
onderhouds-en of wasvoorschriften, bij onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals
bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) brand- of waterschade, natuurlijke slijtage, reparatie door anderen dan daarvoor door
leverancier aangewezen reparatiebed rijven, ondeskundig gebruik of indien er zaken door anderen dan leverancier zijn
gewijzigd.
10.4 Aanspraken uit hoofde van garantie moeten binnen de gestelde termijn schriftelijk worden ingediend met vermelding van
de aard van het gebrek, terwijlleverancier tevens in de gelegenheid moet worden gesteld zich van het gebrek ter plaatse te
overtuigen.
ARTIKEL U AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor aanspraken of schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een
opdracht, behalve en voorzover afnemer kan aantonen dat van opzet sprake is.
11.2 In geval van toerekenbare tekortkomingen in de naleving van de overeenkomst is leverancier slechts aansprakelijk voor
vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.
ledere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke
vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is nadrukkelijk uitgesloten.
11.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade indien afnemer niet binnen 8 dagen nadat van de schade kennis is
genomen, leverancier per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld.
11.4 Door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkomingen zal in geen geval meer bedragen dan
de volgens overeenkomst door leverancier gefactureerde bedragen (excl. BTW).
11.5 Door leverancier te betalen schadevergoeding wordt steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door
de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
ARTIKEL12 VRIJWARING
12.1 Afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren, dan wel schadeloos te stellen, voor alle kosten en schade waarin
leverancier mocht vervallen doordat derden een vordering op leverancier instellen ter zake van enig feit waarvoor
aansprakelijkheid jegens afnemer in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.
ARTIKEL13 ANNULERING
13.11n geval van in gebreke blijven van afnemer ten aanzien van enige jegens leverancier aangegane verplichting, dan wel een
aanvraag voor surséance van betaling, een verzoek om toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen,
zijn faillissement of liquidatie van zijn onderneming of filiaal, is leverancier gerechtvaardigd de lopende overeenkomsten te
annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder dat afnemer recht heeft op
schadevergoeding. Alle door leverancier te maken kosten worden in rekening gebracht bij afnemer.
ARTIKEL14 OVERMACHT
14.11n geval van overmacht is leverancier gerechtigd om zijn verplichtingen tot het verrichten van diensten op te schorten.
Indien leverancier in redelijkheid kosten zal dienen te maken ter ongedaan maken, en/ of vermijding van (verdere) factoren die
de uitvoering van de overeengekomen diensten verhinderen, dienen deze kosten door afnemer aan leverancier te worden
vergoed.
14.2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is leverancier gerechtigd van afnemer betaling te vorderen van
hetgeen door hem, voordat de situatie van overmacht is ingetreden ter uitvoering van de gesloten overeenkomst is verricht.
ARTIKELlS GESCHILLEN
15.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan vanwege leverancier worden beheerst door
Nederlands Recht.
15.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit
of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf
en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied
van leverancier bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wet dit toelaat.
Artikel16 VINDPLAATS
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland te Harderwijk onder
nummer 54870585
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de
overeenkomst.

Maart 2020